بیناپِی

تمامی پرداخت های درون هولدینگ را یکپارچه کنید.

چرا بیناپِی ؟

تعریف بینهایت درگاه

امکان تعریف و فعال کردن درگاه به تعداد نامحدود توسط مدیر سامانه در زمان اندک

گزارش گیری درگاه ها

امکان فعال/غیرفعال کردن گزارشگیری برای هر یک از مدیران زیرمجموعه ها و نظارت بر درآمدها

همیشه در دسترس و کنترل

امکان فعال/غیرفعال کردن وب سرویس درگاه پرداخت برای هریک از زیرسامانه های نرم افزاری

تعریف فرم پرداخت مستقل

امکان تعریف و تنظیم فرم پرداخت جهت پرداخت هایی که سامانه مستقل ندارند

درگاه مستقل از حساب

همه سامانه های سازمان از تغییرات در حساب سازمان و درگاه های بانکی مصون خواهند بود و فقط "درگاه یکپارچه سازمان" بروز رسانی خواهد شد

security

پرداخت امن

درگاه پرداخت، واسطی بین بانک و پرداخت کننده می باشد و به صورت کاملا امن این فرآیند را اجرا می نماید.

هولدینگ های خیلی بزرگ

هر کدام از شرکت ها می توانند با تعریف درگاه، اینترنتی خود، سامانه مخصوص خود را داشته باشند

دانشگاهها و مجموعه های دولتی بزرگ

با تعریف درگاه برای هر معاونت، درآمد حاصل از هر معاونت مشخص و شفاف می شود.

موسسات دارای شعب در کل کشور

آموزشگاههای دارای شعب یا هر سازمان دیگری در سراسر کشور، می تواند با تعریف درگاه جداگانه برای هر شعبه، گزارش جامعی از درآمد شعبات داشته باشند.

برخی از مشتریان ما